Istorijat

Srpska Limfomska Grupa je udruženje hematologa i onkologa Srbije koji se dobrovoljno povezuju i udružuju radi ostvarivanja ciljeva utvrđenih Statutom. SLG je osnovana na sastanku hematologa u decembru 2015. u Beogradu u hotelu Hyatt. Osnovni cilj ovog udruženja je osavremenjivanje i edukacija svih zdravstvenih institucija u dijagnostici i terapiji limfoma. Osim toga SLG pruža aktivnu podršku i pomoć u obrazovanju stručnjaka iz Srbije, zalaže se za standardizaciju dijagnostičkih i terapijskih procedura, a članovi SLG su uključeni u razne istraživačke projekte i klinička ispitivanja. Važan segment delovanja SLG je i omogućavanje lokalne i međunarodne razmene iskustava u lečenju limfoma, putem stručnih sastanaka i simpozijuma.

Sedište SLG je na Klinici za hematologiju, Kliničkog centra Srbije, u Beogradu. Počasni predsednik i inicijator formiranja SLG je prof. dr Biljana Mihaljević, a predsednik SLG je asist. dr Darko Antić.

Do sada SLG je publikovala više edukativnih materijala namenjih opštoj populaciji, vodiča za dijagnostiku i lečenje limfoma, brošure i upustva za rano prepoznavanje limfoma, pre svega za lekare u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, kao i edukativne sveske za pacijente obolele od limfoma i njihove porodice. Jedan od najznačajnijih projekata SLG je i razvijanje elektronskog registra za limfome.

Tokom proteklih godina ostvarena je izuzetna saradnja sa vodećim svetskim stručnjacima u oblasti hematologije i limfoma, koji su bili predavači na stručnim sastancima.
Pročitaj više

503 Service Unavailable

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Additionally, a 503 Service Unavailable error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.