Hronične limfoproliferativne bolesti i COVID-19 fv

Hronične limfoproliferativne bolesti /limfomi I hronična limfocitna leukemija/  i COVID-19 – preporuke Limfoma Centra Klinike za hematologiju KCS

Poštovani, 

Sve osobe koje imaju hematološki malignitet su u rizičnoj grupi pacijenata. Taj rizik je viši ukoliko je lečenje u toku ili je završeno u poslednja tri meseca. Takođe, taj rizik se dodatno povećava ako osoba ima i druge hronične bolesti (npr dijabetes, kardiovaskularne bolesti, plućne bolesti).

Da li se preporučuje obustavljanje hemio- ili imunohemioterapije kod bolesnika sa malignitetom u cilju rekonstitucije njihovog imunog sistema tokom pandemije COVID-19?

U ovom trenutku nema dokaza koji govore u prilog ukidanja ili promene hemio- ili imunohemioterapije kod bolesnika sa malignitetom. Međutim, Konzilijum Limfoma Centra može da proceni određene modifikacije terapije od slučaja do slučaja uzimajući u obzir procenu rizika I benefita.

Šta sa pacijentima koji su na redovnim kontrolama?

Imajući u vidu preporuke koje savetuju izbegavanje potencijalne ekspozicije rizičnih grupa bolesnika osim u neophodnim situacijama, režim kontrola se određuje za svakog bolesnika individualno. 

NE PREPORUČUJE se dolazak na redovne ambulantne preglede pre nego što se uspostavi telefonski kontakt sa nadležnim lekarom. Ukoliko je stanje bolesnika stabilno, pregled će biti prezakazan, a ukoliko postoji sumnja da je došlo do relapsa bolesti pregled će biti organizovan u adekvatnim uslovima, s obzirom na aktuelnu epidemiološku situaciju.

Šta mogu da uradim da izbegnem infekciju COVID-19?

  1. Najvažniji vid zaštite jeste izbegavanje svih situacija moguće ekspozicije COVID-19.

 

  1. Higijena. Potrebno je često prati ruke sapunom i vodom u trajanju od najmanje 20 sekundi. Mogu se koristiti dezinfekciona sredstva sa najmanje 60% alkohola. 

Pored redovnog održavanja higijene ruku, takođe je važno da: 

  1. Uz primenu drugih mera zaštite, hirurška maska, ako se pravilno koristi, pruža određeni stepen zaštite, odnosno sprečava zaražavanje kapljičnim putem. Za uobičajeni socijalni kontatakt s obolelim dovoljna je hirurška maska i održavanje udaljenosti najmanje jedan metar od bolesnika.
  2. Trenutno ne postoji vakcina za COVID-19.

Da li se predlaže upotreba profilaktičke antiviralne terapije kod imunokompromitovanih bolesnika?

U ovom trenutku nema dokaza niti objavljenih preporuka za upotrebu profilaktičke antiviralne terapije za COVID-19 kod imunosuprimiranih bolesnika. 

Šta treba da radim ukoliko mislim da imam COVID-19?

Potrebno je telefonskim putem kontaktirati epidemiologa instituta ili zavoda za javno zdravlje nadležnog za područje gde se nalazite u slučaju da imate povišenu temperaturu, nedostatak vazduha, otežano disanje, kašalj i ukoliko jedan od sledeća dva kriterijuma važi za Vas:

  1. bili ste u bliskom kontaktu sa bolesnikom kod koga je potvrđen COVID-19
  2. živite ili ste se nedavno vratili iz regije sa poznatom intenzivnom transmisijom COVID-19. 

Ukoliko primate antikancersku terapiju koja suprimira Vaš imuni sistem, a postanete febrilni, kontaktirajte Vašeg nadležnog hematologa/onkologa.

 

Da li će bolesnici usled novonastale situacije i redukovanja međugradskih linija, moći redovno da primaju terapije, i ukoliko kod nekoga dođe do otkazivanja, da li će to uticati na ishode?

Limfoma Centar Klinike za hematologiju KCS radi sa svojim punim kapacitetima u pogledu bolesnika koji se trenutno nalaze u programu lečenja. 

Kontakt e mail ISKLJUČIVO za pacijente Limfoma Centra Klinike za hematologiju KCS:

Limfomi1@gmail.com

Izvori i literatura:

Covid19.rs

Cancer.net – Doctor-Approved Patient Information from ASCO
BC Cancer (British Columbia Cancer)
ASCO - COVID-19 Clinical Oncology Frequently Asked Questions (FAQs)