Istorijat

Srpska Limfomska Grupa je udruženje hematologa i onkologa Srbije koji se dobrovoljno povezuju i udružuju radi ostvarivanja ciljeva utvrđenih Statutom. SLG je osnovana na sastanku hematologa u decembru 2015. u Beogradu u hotelu Hyatt. Osnovni cilj ovog udruženja je osavremenjivanje i edukacija svih zdravstvenih institucija u dijagnostici i terapiji limfoma. Osim toga SLG pruža aktivnu podršku i pomoć u obrazovanju stručnjaka iz Srbije, zalaže se za standardizaciju dijagnostičkih i terapijskih procedura, a članovi SLG su uključeni u razne istraživačke projekte i klinička ispitivanja. Važan segment delovanja SLG je i omogućavanje lokalne i međunarodne razmene iskustava u lečenju limfoma, putem stručnih sastanaka i simpozijuma.

Sedište SLG je na Klinici za hematologiju, Kliničkog centra Srbije, u Beogradu. Počasni predsednik i inicijator formiranja SLG je prof. dr Biljana Mihaljević, a predsednik SLG je asist. dr Darko Antić.

Do sada SLG je publikovala više edukativnih materijala namenjih opštoj populaciji, vodiča za dijagnostiku i lečenje limfoma, brošure i upustva za rano prepoznavanje limfoma, pre svega za lekare u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, kao i edukativne sveske za pacijente obolele od limfoma i njihove porodice. Jedan od najznačajnijih projekata SLG je i razvijanje elektronskog registra za limfome.

Tokom proteklih godina ostvarena je izuzetna saradnja sa vodećim svetskim stručnjacima u oblasti hematologije i limfoma, koji su bili predavači na stručnim sastancima.
Pročitaj više